1/14
Tryggere med kunnskap
Anbefalinger til implementering av rusmiddelanalysetjenester i Norge
Sammendrag
Projection equipment: slide projectors, presentations, overhead projectors, and computer projectors.
Rusmiddelanalyse er en tjeneste som tillater rusmiddelbrukere å sjekke innholdet av et rusmiddel. Det finnes i dag 31 aktører i 17 forskjellige land som tilbyr slike tjenester, hvorav 23 av disse driver med oppsøkende arbeid på f.eks. festivaler, mens 18 tilbyr stasjonære tjenester. Enkelte aktører tilbyr også brukere å sende inn rusmiddelprøver per post.

For å styrke kunnskapsgrunnlaget i forkant av en eventuell implementering av rusmiddelanalysetjenester i Norge har vi foretatt en gjennomgang av foreliggende litteratur, intervjuet aktører i andre land som tilbyr rusmiddelanalyse, avholdt et møte med relevante aktører i Norge og gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot norske brukere. Denne kartleggingen ledet til følgende hovedfunn:


Visual aids are often used to help audiences of informative and persuasive speeches understand the topic being presented. Visual aids can play a large role in how the audience understands and takes in information that is presented. There are many different types of visual aids that range from handouts to presenataions. The type of visual aid a speaker uses depends on their preference and the information they are trying to present.

Each type of visual aid has pros and cons that must be evaluated to ensure it will be beneficial to the overall presentation. Before incorporating visual aids into speeches, the speaker should understand that if used incorrectly, the visual will not be an aid, but a distraction.
1
Vi har ikke funnet belegg for at å tilby rusmiddelanalyse fører til en normalisering av rusmiddelbruk eller falsk trygghet.
2
En rusmiddelanalysetjeneste kan ha sekundære skadeforebyggende effekter ved at man kommer i kontakt med nye brukergrupper, særlig rekreasjonelle brukere, hvilket muliggjør formidling av risikoreduserende informasjon og tidlig avdekking av begynnende rusproblemer.
3
En rusmiddelanalysetjeneste vil styrke det eksisterende skadeforebyggende tilbudet, særlig i møte med rekreasjonelle brukere.
4
Raman-spektroskopi og infrarød spektrometri er egnede metoder for rusmiddelanalyse med et skadeforebyggende formål, da resultatet foreligger raskt, og metodene kan benyttes av personell uten spesialkompetanse for å foreta førstelinjeanalyse uten kvantifisering.
5
Raman-spektroskopi og infrarød spektrometri er egnede metoder for rusmiddelanalyse med et skadeforebyggende formål, da resultatet foreligger raskt, og metodene kan benyttes av personell uten spesialkompetanse for å foreta førstelinjeanalyse uten kvantifisering.
6
Fentanylteststrimler er en enkel og relativt pålitelig metode for
å avdekke forekomst av fentanyl og flere fentanylanaloger, men det er grunn til å tro at det er enkelte fentanylanaloger de ikke er i stand til å påvise.
7
Det er stor interesse for rusmiddelanalyse blant rekreasjonelle brukere.
8
Dersom rusmiddelanalysetjenesten skal rettes mot såkalte «tunge» brukere, må den være lett tilgjengelig og gi raske resultater. Fentanylteststrimler, eventuelt kombinert med spektroskopi, er den mest aktuelle metoden for denne brukergruppen.
9
Dersom rusmiddelanalysetjenesten skal rettes mot rekreasjonelle brukere, er det viktig at tjenesten er lagt opp slik at brukerne ikke føler seg stigmatisert eller mistenkeliggjort. Det er grunn til å tro at mange vil være skeptiske til en offentlig drevet tjeneste.
110
Dersom rusmiddelanalysetjenesten skal rettes mot rekreasjonelle brukere, er det viktig at tjenesten er lagt opp slik at brukerne ikke føler seg stigmatisert eller mistenkeliggjort. Det er grunn til å tro at mange vil være skeptiske til en offentlig drevet tjeneste.
11
Oppsøkende rusmiddelanalysetjenester på festivaler er mindre aktuelle i Norge enn i enkelte andre land som tilbyrrusmiddelanalyse, grunnet mindre utbredt festivalkultur.
12
Det er juridiske utfordringer knyttet til å tilby rusmiddelanalyse. En del av disse kan omgås ved at tjenesten defineres som et forskningsprosjekt, mens andre krever lovendringer.